چندراهه سیمانزنی
مدل:
شماره:
شاخه:
توضیحات محصول :

از چند راهه سيمانكاري جهت هدايت و جابجايي گل حفاري و سيمان به درون لوله هاي آستري و همچنين در ادامه جهت رها سازي P.D.P و توپک به درون لوله هاي حفاري استفاده ميگردد. به اين ترتيب كه پس از آنكه، سيمان را توسط چند راهه به درون لوله هاي حفاري پمپ نموديم، جهت پوش كردن سيمان باقي مانده در لوله هاي حفاري و فشار گل حفاري در پشت آن P.D.P را كه در درون چند راهه جاسازي شده است را با باز نمودن ولو مربوطه و فشار گل حفاري در پشت آن به درون لوله هاي حفاري رها مي نماييم تا مسير طي شده درون لوله هاي حفاري را از سيمان تميز نمايد و مابقي سيمان را به پشت لوله هاي آستري پوش نمايد. انواع شبکه های سیمانزنی: شبکه های سیمانزنی مخصوص top drive شبکه های سیمانزنی مخصوص Kelly type شبکه های سیمانزنی همراه با هرزگرد شبکه های سیمانزنی معمولی