لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت مدیریت اکتشاف نفت
محل پروژه: میادین نفت و گاز اکتشافی ایران

رشته تکمیلی منوبور

دسته: عملیات و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت ملی حفاری ایران
محل پروژه: میدان گازی کیش

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت مناطق نفت مرکزی
محل پروژه: مناطق نفت مرکزی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و تولید
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت ملی حفاری ایران
محل پروژه: میدان آزادگان جنوبی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: پایان یافته
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محل پروژه: میدان گازی پارس جنوبی فاز ۱۴

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
محل پروژه: میدان کبود

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت مناطق نفت مرکزی
محل پروژه: مناطق نفت مرکزی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره
محل پروژه: میادین گازی و نفتی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت خدمات حفاری بین الملی DCI
محل پروژه: میدان سیری

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: پایان یافته
کارفرما: شرکت دانا انرژی
محل پروژه: میدان نرگسی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت پتروگوهر فراساحل کیش
محل پروژه: میدان لالی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت پتروایران
محل پروژه: میدان منصور آباد

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت توسعه حفاری تدبیر
محل پروژه: میدان آزادگان جنوبی

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت توسعه حفاری تدبیر
محل پروژه: میدان سپهر - جفیر

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت پژواک انرژِی
محل پروژه: میدان سپهر - جفیر

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت حفاری شمال
محل پروژه: میدان مارون ۱ و ۴

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت حفاری مپنا
محل پروژه: میدان دانان

لاینر هنگر

دسته: ساخت و اجرا
وضعیت: در دست اجرا
کارفرما: شرکت فنی مهندسی و خدمات چاه سیلند
محل پروژه: میدان بی بی حکیمه