لاینر هنگر هایدرولیک ست سلیپس پاکتی تک مخروطه

مدل: Liner Hanger/HPS SINGLE
شماره: PPA/LH۰۰۱
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست سلیپس پاکتی دو مخروطه

مدل: Liner Hanger/HPS TANDEM
شماره: PPA/LH۰۰۲
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست چرخشی تک مخروطه

مدل: Liner Hanger/HR SINGLE
شماره: PPA/LH۰۰۳
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست چرخشی دو مخروطه

مدل: Liner Hanger/HR TANDEM
شماره: PPA/LH۰۰۴
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست سلیپس نرمال تک مخروطه

مدل: Liner Hanger/HNS SINGLE
شماره: PPA/LH۰۰۵
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست سلیپس نرمال دو مخروطه

مدل: Liner Hanger/HNS TANDEM
شماره: PPA/LH۰۰۶
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر مکانیکال ست تک مخروطه

مدل: Liner Hanger/MS SINGLE
شماره: PPA/LH۰۰۷
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر مکانیکال ست دو مخروطه

مدل: Liner Hanger/MS TANDEM
شماره: PPA/LH۰۰۸
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست حرارتی تک مخروطه

مدل: Liner Hanger/HT SINGLE
شماره: PPA/LH۰۰۹
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست حرارتی دو مخروطه

مدل: Liner Hanger/HT TANDEM
شماره: PPA/LH۰۰۱۰
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست همراه با پکر فوقانی

مدل: Liner Hanger/HS WITH TOP PACKER
شماره: PPA/LH۰۰۱۱
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر مکانیکال ست همراه با پکر فوقانی

مدل: Liner Hanger/MS WITH TOP PACKER
شماره: PPA/LH۰۰۱۲
دسته: لاینر هنگر

لاینر هنگر هایدرولیک ست چرخشی اسلات لاینر

مدل: Liner Hanger/HSR SLOTED LINER
شماره: PPA/LH۰۰۱۳
دسته: لاینر هنگر