شبکه سیمانزنی از نوع تاپ درایو

مدل: C.M/TOP DRIVE
شماره: PPA/CM۰۰۱
دسته: شبکه سیمانزنی

شبکه سیمانزنی از نوع کیلی

مدل: C.M/KELLY DRIVE
شماره: PPA/CM۰۰۲
دسته: شبکه سیمانزنی