سیل نیپل پکر همراه با پک آف بوشینگ

مدل: PACKER/SN WITH POB
شماره: PPA/P۰۰۱
دسته: پکر ها

سیل نیپل پکر

مدل: PACKER/SN
شماره: PPA/P۰۰۲
دسته: پکر ها

سیل نیپل تای بک

مدل: PACKER/SEAL NIPPLE TIE BACK
شماره: PPA/P۰۰۳
دسته: پکر ها

فلوت شو تای بک

مدل: PACKER/FLOAT SHOE TIE BACK
شماره: PPA/P۰۰۴
دسته: پکر ها