فلوت شو

مدل: ASS/F.SHOE
شماره: PPA/ASS۰۰۱
دسته: متعلقات آستری

گاید شو

مدل: ASS/G.SHOE
شماره: PPA/ASS۰۰۲
دسته: متعلقات آستری

ریمر شو

مدل: ASS/R.SHOE
شماره: PPA/ASS۰۰۳
دسته: متعلقات آستری

فلوت کالر

مدل: ASS/F.COLLAR
شماره: PPA/ASS۰۰۴
دسته: متعلقات آستری

لندینگ کالر هایدرولیک

مدل: ASS/LDC.H
شماره: PPA/ASS۰۰۵
دسته: متعلقات آستری

لندینگ کالر مکانیکال

مدل: ASS/LDC.M
شماره: PPA/ASS۰۰۶
دسته: متعلقات آستری

وایپر پلاگ

مدل: ASS/W.P
شماره: PPA/ASS۰۰۷
دسته: متعلقات آستری

پمپ دان پلاگ

مدل: ASS/P.D.P
شماره: PPA/ASS۰۰۸
دسته: متعلقات آستری

تمیز کننده تای بک

مدل: ASS/CLEAN OUT PBR
شماره: PPA/ASS۰۰۹
دسته: متعلقات آستری

درسینگ میل

مدل: ASS/D.M PBR
شماره: PPA/ASS۰۰۱۰
دسته: متعلقات آستری

پالیش میل

مدل: ASS/P.M PBR
شماره: PPA/ASS۰۰۱۱
دسته: متعلقات آستری

تمیز کننده جداری چاه

مدل: ASS/CASING SCRAPPER BRUSH
شماره: PPA/ASS۰۰۱۲
دسته: متعلقات آستری

استرینگ مگنت

مدل: ASS/STRING MAGNET
شماره: PPA/ASS۰۰۱۳
دسته: متعلقات آستری